pornjk, pornsam, xpornplease, joyporn, pornpk, foxporn, porncuze, porn110, porn120, oiporn, pornthx, blueporn, roxporn, silverporn, porn700, porn10, porn40, porn900

Rada Dyrektorów

 

Rada Dyrektorów

Prezydium Rady

Ekspert z zakresu komunikacji biznesowej, społecznej i interpersonalnej. Prowadzi własną działalność pod marką ARS PR. Od ponad 25 lat zajmuje się komunikacją społeczną, interpersonalną i biznesową, promocją i reklamą. Przewodniczący Rady Dyrektorów Instytutu Biznesu. Od 1987 roku pracował jako dyrektor, doradca zarządu, członek zarządu i członek rad nadzorczych w instytucjach oraz spółkach prawa handlowego, zatrudniających od 2 do 20 tysięcy osób. posiada certyfikat przyznany przez Polski Instytut Dyrektorów „w uznaniu za postawę i działania wyróżniające się najwyższymi standardami Corporate Governance i wartościami etycznymi w biznesie”. W 2017 roku otrzymał wyróżnienie „Finansista Roku”. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i Polskiej Akademii Nauk Jest wykładowcą Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych (MBA), Społecznej Akademii Nauk, Wyższej Szkoły Promocji i Instytutu Audytu i Ewaluacji. W prowadzonych przez siebie zajęciach wykorzystuje praktyczną wiedzę jaką zdobył w pracy zawodowej. Autor książek: „Adwokaci w walce o sprawiedliwość”, „Lekarze w walce o zdrowie”, prac z zakresu socjologii: „Studenci ’86 – postawy”, „Młodzi twórcy ’87” oraz wielu artykułów naukowych.
Dariusz Janus – Główny Ekonomista Instytutu Biznesu jest finansistą, analitykiem i biznesmanem. Ukończył studia na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie oraz Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Pracował w instytucjach finansowych, takich jak Bank Handlowy w Warszawie, BRE Bank, Grupa PZU, fundusze inwestycyjne oraz fundusze venture. Od 15 lat prowadzi własne projekty inwestycyjne, doradza przedsiębiorstwom, uruchamia startupy. Jest ekspertem w zakresie stóp procentowych, polityki banków centralnych, rynków walutowych, rynku energii, venture capital, restrukturyzacji przedsiębiorstw.
Doświadczony manager w zakresie rozwoju biznesu. Z wyróżnieniem ukończyła studia magisterskie na Politechnice Warszawskiej, Wydziale Zarządzania, ze specjalizacją Zarządzanie Nieruchomościami i Procesami Inwestycyjnymi. Studiowała Wycenę Nieruchomości oraz Projekty Deweloperskie i Inwestycyjne na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Gospodarowania Nieruchomościami. Posiada Certyfikat Audytora Wewnętrznego Systemów Zarządzania Jakością Zgodną z ISO 9001. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w różnych firmach w Warszawie, Dublinie i Londynie. W 2009 roku rozpoczęła współpracę w firmie doradztwa inwestycyjnego i finansowego, notowanej na rynku NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz Autoryzowanego Doradcy rynku NewConnect. Jako Business Development Manager odpowiadała za rozwój firmy, wsparcie w procesie wprowadzania spółek na rynek NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, kontakt z inwestorami, a także koordynację szkoleń, kontakt z członkami Europejskiego Komitetu Ekonomiczno – Społecznego w Brukseli oraz kluczowymi klientami spółki w zakresie funduszy UE, doradztwa IT, Cloud Computing i innej działalności biznesowej. Obecnie prowadzi doradztwo z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem, marketingu i rynku nieruchomości, a także inwestycji zagranicznych. Przygotowuje raporty i ekspertyzy oraz prowadzi procesy kojarzenia partnerów gospodarczych zarówno w Polsce jak i zagranicą. Biegle posługuje się jęz. angielskim, zna też niemiecki, francuski, rosyjski i włoski.

Rada Dyrektorów

Ekspert Rady Dyrektorów Instytutu Biznesu Absolwentka Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego i doktorant Studiów Ekonomicznych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Ma wieloletnie doświadczenie menedżerskie w międzynarodowych korporacjach. Karierę zawodową rozpoczęła jako menadżer sprzedaży w sektorze prywatnych usług medycznych w największej Europejskiej firmie ratowniczej Falck A/S, następnie w branży security w koncernie G4S. Jako pierwsza zmieniła i wypromowała nowy wizerunek ” Ochroniarza” i firmy ochroniarskiej jako profesjonalnego dostawcy rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa. Przez czternaście lat była Dyrektor Generalną na Europę Środkowo-Wschodnią w OSG Records Management. Otrzymała tytuł „Menedżer Roku 2009”. W 2012 roku znalazła się na liście TOP Profesjonaliści PROFESJONALIŚCI, w kategorii archiwizacja dokumentów. W 2013 roku wyróżniona w rankingu tygodnia Wprost „TOP 20 – najlepszych menadżerów na czas kryzysu”.
Inżynier z tytułem magistra, ekspert ds. konstrukcji budowlanych. Ukończył studia na Politechnice Warszawskiej na Wydziale Inżynierii Lądowej. Laureat I Nagrody Fundacji im. W. Straszyńskiego z zakresu konstrukcji budowlanych. Jest dyrektorem technicznym i głównym konstruktorem w firmie Eutherm. Realizował modernizację sieci przesyłowych ciepłowniczych dla koncernu Dalkia-Veolia w Warszawie, modernizację sieci ciepłowniczych dla EDF Toruń oraz modernizację sieci ciepłowniczych w Opocznie i Bydgoszczy. Opracował system elewacji typu Veture, certyfikowany zgodnie z normami ITB (wg ETAG 017) i wdrożył do produkcji.
Piotr Konopka menedżer i przedsiębiorca z doświadczeniem korporacyjnym. Przez 6 lat zarządzał własnym holdingiem, składającym się z kilkunastu wysokospecjalistycznych firm outsourcingowych, zatrudniających około 500 specjalistów pracujących wyłącznie zdalnie. Od kilku lat promuje idee aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz nowoczesne formy zdalnej pracy. Obecnie buduję skalowalne biznesy oparte o zdalnych specjalistów z niepełnosprawnościami, wspierające procesy sprzedaży i obsługi klientów i/lub pracowników w korporacjach. Prowadzi szkolenia zakresu tworzenia zdalnych stanowisk pracy.
Wieloletni manager związany z Grupą PZU. W Grupie PZU odpowiadał za liczne, kluczowe projekty. Kierował zespołem Due Diligence podczas etapów prywatyzacji spółki (reprezentował PZU Życie w spotkaniach z przedstawicielami konsorcjum). Zarządzał projektem ds. reorganizacji Spółki, w trakcie którego zmiany organizacyjne objęły Centralę i struktury terenowe. Opracowywał Model Biznesowy PZU Życie. Odpowiadał za budowę portalu korporacyjnego w zakresie organizacji, bazy dokumentów, serwisu informacyjnego, zarządzania zasobami.
Doktor nauk humanistycznych (metodologia historii) Uniwersytetu Adam Mickiewicza w Poznaniu oraz wieloletni pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego, Polskiej Akademii Nauk (1988–1990 wicedyrektor Instytutu Nauk Politycznych PAN), Akademii Obrony Narodowej i szeregu uczelni prywatnych. Odbył staże naukowe i wykłady gościnne w Królestwie Danii, Republice Austrii, Republice Federalnej Niemczech, Republice Włoskiej i Stanach Zjednoczonych Ameryki. Jest autorem licznych publikacji naukowych z zakresu politologii, metodologii nauk społecznych, ekonomiki handlu, spraw bezpieczeństwa narodowego. W latach 90. XX wieku był związany z sektorem obronnym i sprawami bezpieczeństwa narodowego. Pełni szereg funkcji eksperckich i kierowniczych, m. in. był: dyrektorem Biura w Ministerstwie Obrony Narodowej(1994–1997), szefem projektu rozwinięcia departamentu integracji z Paktem Północnoatlantyckim w Ministerstwie Obrony Narodowej (1997), dyrektorem Departamentu Analiz Strategicznych oraz Departamentu Integracji z Paktem Północnoatlantyckim w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego (1997–1998), doradcą społecznym Komisji Obrony Narodowej Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej oraz wiceprezesem Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej, członkiem zarządu CIOR (Confederation Interalie’ des Officiers de Reserve) (1997–2000). Od roku 1999 pracował w organizacjach reprezentacji interesów biznesu. W latach 1998-2000 był Dyrektorem Generalny w Izbie Przemysłowo-Handlowej Inwestorów Zagranicznych. Od 2000 do 2017 r. był Dyrektorem Generalnym w Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji, zrzeszającej sieci handlu wielkopowierzchniowego. W latach 2004-2014 był członkiem Rady Administracyjnej Konfederacji Handlu Europejskiego „Eurocommerce”. Aktualnie działa w Stowarzyszeniu Forum Dialogu Gospodarczego. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z mediami: autor kilkuset artykułów, ekspertyz i komentarzy, organizator szeregu imprez z udziałem mediów. W kręgu zainteresowań leży tematyka handlu nowoczesnego, ewolucji rynku wewnętrznego. Także problematyka geopolityczna i integracji europejskiej – zarówno z perspektywy merytorycznej, jak i w perspektywie projektów public relations i public affairs.

Rada Naukowa

Prof. Jan Józef Głuchowski jest prawnikiem, specjalizującym się w finansach międzynarodowych, prawie finansowym i prawie podatkowym. Tytuł doktora uzyskał w 1965 roku. W 1970zdobył habilitację. Stanowisko profesora nadzwyczajnego otrzymał na UMK w 1977 roku, a tytuł profesora zwyczajnego nauk prawnych w 1986 roku. Między 1976-1978 był dziekanem Wydziału Prawa i Administracji UMK. Od 1984 do 1988 roku był dyrektorem Instytutu Administracji i Zarządzania, a 1988 do 1990 roku prorektorem UMK. W latach 1990-1991 kierował Katedrą Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji a potem Katedrą Zarządzania Finansami na Wydziale Ekonomii i Zarządzania UMK. W 1991 roku odbył staż w MSZ oraz piastował stanowisko ambasadora RP w Bangladeszu.
Prof. Oskar Kowalewski – jest absolwentem Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie i Szkoły Prawa Niemieckiego i Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Warszawskiego. Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie finansów (Szkoła Główna Handlowa). Od 2005 roku stowarzyszony ekonomista w Financial Institutions Center w Wharton School na Uniwersytecie w Pensylwanii. W przeszłości był profesorem DAAD na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie (O), oraz wykładał na Uniwersytecie Goethego we Frankfurcie (M), Uniwersytecie w Osnabrück i Pontificia Universidad Católica de Chile. W 2006 r. był Zastępcą Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odpowiedzialny za departamenty księgowości i rozliczeń, analiz finansowych oraz inwestycji kapitałowych. W latach 2006-2015 pracownik naukowy w Szkole w Instytucie Gospodarki Światowej. W latach 2012-1014 był profesorem nadzwyczajnym w Katedrze Bankowości i Ubezpieczeń i Dyrektor Centrum Badań nad Ładem Korporacyjnym w Akademii Leona Koźmińskiego. Od 2014 roku profesor nadzwyczajny w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. W latach 2015–2016 Prorektor ds Nauki w Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie. Od 2016 roku profesor finansów w IESEG School of Management w Paryżu. W przeszłości Przewodniczący Rady Nadzorczej PEC Geotermia Podhalańska S.A., członek Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna SA,Navi Group S.A, Dom Maklerski W Investment SA, W Investment SA, i WinVentures Sp. z o. o. S.K.A oraz Bank Ochrony Środowiska SA.
Rita Schultz, DBA - absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i studiów doktoranckich Szkoły Głównej Handlowej. Otrzymała tytuł Doctor of Business Administration (DBA) z akredytacją Apsley Business School w Londynie. Od 2000 roku prowadzi zajęcia ze studentami jako wykładowca m. in. na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, na Wydziale Filologii Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, w Akademii im. Leona Koźmińskiego, Wyższej Szkole Zarządzania i Marketingu w Rzeszowie, a także w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie. Autorka wielu artykułów, raportów, rankingów i opracowań. Zajmuje się strategicznymi projektami z zakresu zarządzania i marketingu oraz zarządzaniem kryzysowym. Organizuje ważne wydarzenia gospodarcze i biznesowe. W swojej pracy zawodowej łączy wieloletnie doświadczenie dziennikarskie, wykształcenie z dziedziny marketingu i zarządzania z umiejętnościami sprzedażowymi. W swojej pracy wykorzystuje kompetencje analityczne i umiejętność szybkiego podejmowania decyzji.