pornjk, pornsam, xpornplease, joyporn, pornpk, foxporn, porncuze, porn110, porn120, oiporn, pornthx, blueporn, roxporn, silverporn, porn700, porn10, porn40, porn900

Przemysł 4.0 w Polsce ma swoją Platformę

 

Sejm zagłosował za ustawą powołującą Fundację Platforma Przemysł Przyszłości. Fundacja ma wspierać polskich przedsiębiorców w „transformacji” cyfrowej oraz  w rozwijaniu ich konkurencyjności. Działalność fundacji ma doprowadzić do transformacji krajowego przemysłu do poziomu określanego jako Przemysł 4.0.

„Polska Platforma Przemysłu 4.0” to projekt przyjęty przez Radę Ministrów w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Powołanie przez Sejm Fundację Platforma Przemysł Przyszłości jest konsekwencją rządowej strategii. Według ustawy, Fundacja ma wspierać transformację cyfrową w zakresie procesów, produktów i modeli biznesowych, wykorzystujących najnowsze zdobycze automatyzacji, technologii teleinformatycznych, sztucznej inteligencji, komunikacji pomiędzy maszynami oraz człowiekiem a maszynami.

Przemysł 4.0 czyli czwarta rewolucja przemysłowa to nie tylko inwestycje w nowoczesną technologię, ale również procesy uelastyczniania kultury zarządzania, dostosowywania rynku pracy tak aby zapotrzebowanie na kompetencje zgłaszane przez przedsiębiorców znajdowały swój wyraz w programach studiów.

 

„Polska Platforma Przemysłu 4.0” ma zadanie wyposażyć przedsiębiorców w wiedzę. Będzie zapewniać kompleksowe wsparcie gwarantujące „know-how” podmiotom dążącym do transformacji do przemysłu 4.0. Polscy przedsiębiorcy budujący swoją pozycję konkurencyjną na rynkach międzynarodowych, muszą skupić się nie tylko na wdrożeniu nowych technologii czy zwiększenie cyfryzacji ale również wprowadzać nowe modele zarządzania. Dzięki Platformie mają powstawać mechanizmy współdziałania, budowania zaufania w relacjach pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w procesy transformacyjne oraz dzielenia się pomiędzy nimi wiedzą. Kluczowymi zadania Platformy będą więc dyfuzja wiedzy w gospodarce, budowanie sieci kooperacji i ułatwianie dostępu do nowych technologii.

 

Polska Platforma Przemysłu 4.0 będzie również promować i wspierać zastosowanie przez przedsiębiorców inteligentnych systemów zarządczych, wytwórczych i dystrybucyjnych w oparciu o pozyskiwanie, gromadzenie, przesyłanie i analizę danych.

 

Platforma Przemysłu 4.0 będzie także inicjować projekty badawcze dotyczące rozwoju inżynierii materiałowej, technik wytwórczych i nowych produktów. Platforma ponadto będzie promować zasady bezpieczeństwa w sieci, dzielenie się danymi i tworzenie zaufanych systemów wymiany danych. Powołana przez Sejm Fundacja będzie także koordynować i standaryzować cyfrowe ośrodki innowacji czyli tzw. huby innowacji cyfrowej (ang. Digital Innovation Hubs).  Huby mają działać w oparciu o infrastrukturę technologiczną centrów kompetencji, i udostępniać najnowszą wiedzy i technologię, wspierając działania pilotażowe przedsiębiorstw.

 

Platforma natomiast nie będzie udzielała przedsiębiorstwom wsparcia finansowego ale będzie wspierać w  pozyskiwaniu środków na rozwój biznesu i innowacyjność. Przedsiębiorcy mogą liczyć ze strony Platformy na szkolenia, doradztwo i przedsięwzięcia integrujące przedsiębiorców w obszarze transformacji cyfrowej. Nabór zgłoszeń na doradztwo ma mieć charakter ciągły. Beneficjentami będą przedsiębiorcy, podmioty zarządzające klastrami innowacyjnymi, podmioty statutowo działające na rzecz innowacyjności gospodarki oraz partnerzy społeczni i gospodarczy.

 

Warunkiem uzyskania wsparcia ze strony Fundacji jest prowadzenie działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Fundusz założycielski to dotacja w wysokości 2 mln zł ze strony Skarbu Państw. Późniejsze finansowanie zapewnią dotacje podmiotowe i celowe z budżetu państwa.

Podobne organizacja działają już z powodzeniem w wielu krajach Europy, możemy mieć więc nadzieję, że również Polska Platforma Przemysłu 4.0 będzie miała realny wkład w rozwój nowoczesnej gospodarki w naszym kraju.

 

Instytut Biznesu /TTP/